Kontakt - Poistenie proti insolventnosti

Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je povinným príplatkom pre každú osobu,ktorej CK poskytuje službu.

POISTKA k poistnej zmluve č. 2405340955 o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

  • Poisťovateľ: Europäische Reiseversichrung AG
  • poisťovňa z iného členského štátu
  • so sídlom Pribinova 25, 811 09  Bratislava
  • IČO 36 681 512

 

  • Poistený: RIATOUR s.r.o.
  • so sídlom Moyzesova 1744
  • 020 01 Púchov

Poisťovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z., o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, v platnom znení, oistnú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s poistnou sumou 40 000 €.

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď  poistený z dôvodu svojho úpadku

  1. neposkytne objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde s poisteným uzatvorená ( ďalej len "oprávnená osoba"), dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu,
  2. nevráti oprávnenej osobe zaplatený preddavok, alebo cenu zájazdu v prípade ak sa zájazd neuskutočnil, alebo
  3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutýiba z časti.

Začiatok poistenia: 1.12.2017   Koniec poistenia: 30.11.2018

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ECP-VPP-ISN-2013) a poistnou zmluvou.

V Bratislave 1.12.2017

poistné podmienky pri úpadku cestovnej kancelárie:

http://www.europska.sk/produkty/poistenie-pre-ck

Dokument: