Doprava

Autobusová doprava

Je poskytovaná do Chorvátska. K niektorým letoviskám sú zvozové trasy a klienti majú garantovanú kvalitu autobusu od hranice SR. Každý cestujúci musí mať vlastné sedadlo (aj deti do 2 rokov). Ubytovanie nesúvisí priamo s dopravou. Hotel alebo zahraničný partner nemá povinnosť poskytnúť pre klientov izbu alebo apartmán. V zmluve je uvedený deň odchodu na dovolenku a deň príchodu späť na Slovensko.

Individuálna doprava

Pobyty individuálnou dopravou - v zmluve je uvedený začiatok a koniec pobytu v príslušnom zariadení.

Letecká doprava

Je zabezpečovaná počas letnej sezóny charterovými letmi, domácimi a zahraničnými leteckými prepravcami v dôsledku zvýšeného vyťaženia leteckých koridorov, môže dôjsť k zmene odletu aj niekoľko hodín pred odletom na dovolenku. Čas odletu uvedený v pokynoch je orientačný. CK je povinná informovať klienta o každej prípadnej zmene, ktorá nastane. V zmluve je uvedený deň odletu na dovolenku a deň príletu späť na Slovensko.

Technický sprievodca

Zabezpečuje pre klientov počas dopravy do letoviska informačné služby, uvedie klientov na recepciu a oboznámi ich s miestom a časom odchodu po ukončení pobytu

Delegát

CK Riatour má v letoviskách delegáta, alebo stáleho zástupcu pre klientov CK RIATOUR, ktorý má určené informačné dni a hodiny v jednotlivých hoteloch a letoviskách. Mimo informačných hodín sa môžu klienti CK RIATOUR v prípade potreby a neodkladnej záležitosti kontaktovať na jeho mobilný telefón. Číslo telefónu je uvedené na informačnej tabuli a v informačnej knihe.

Telefonický servis - NON STOP

Počas letnej sezóny obdržíte s informáciami o zájazde aj telefónne číslo, na ktoré môžete volať v prípade nepredvídaných okolností.